Denna webbplats använder sig av cookies för att optimera och förenkla användningen av sidan. Genom att använda dig av tjänsten accepterar du användandet av cookies, men du kan också ändra inställningarna i din webbläsare för att avaktivera lagring av cookies eller för att säkerställa att webbläsaren meddelar dig när en cookie lagras i din dator.
Ytterligare information OK
☰ Menu
Kontakta ossBayer Group
 

Våra fyrbenta vänner spelar
en särskild roll i våra liv.

Och vi spelar en särskild roll i deras!

Det är deras uppgift att vara unika.
Det är vår uppgift att låta dem vara det.

Arkeologen

Klicka här för mer information om Drontal
Klicka här

Maskar

Tarmmask delas upp i två huvudsakliga kategorier, rundmask och bandmask. Rundmaskarna innefattar följande undergrupper: Spolmask, hakmask och piskmask.

De fria vidderna. Där kan din hund eller katt springa fritt, utforska och upptäcka... usch... de här små otäckingarna:

Åter till maskarna
Hakmask Hakmask
Piskmask Piskmask
Spolmask Spolmask
Bandmask Bandmask
Hakmask livscykel
Piskmask livscykel
Spolmask livscykel
Bandmask livscykel
Bandmask livscykel

Ett äckligt faktum...

Vissa vuxna honor kan producera

ägg per dag

... och andra  

Vissa maskar kan bli otroligt långa

Dra för att se hur långa maskar kan bli inuti tarmen

Mask hos människor

Se upp! Maskar kan ge problem även hos människor

Men var inte orolig, detta är sällsynt. Människor kan svälja spolmaskägg av misstag. Till exempel kan ägg finnas kvar i jorden och komma in i huset via dina skor. Din hund eller katt kan också överföra äggen till dig genom att slicka på dina händer eller ansikte efter att ha tvättat sig själv. Du kan minska riskerna genom att avmaska din hund eller katt vid behov samt genom att alltid plocka upp efter den.

Spolmask kan smitta till människa i sällsynta fall. Sjukdom kan vara förödande om den inträffar, eftersom larver kan förflytta sig inom kroppsvävnaderna och i extrema fall har de nått ögat och orsakat blindhet.

Common worm humans

Smittovägar

För markören över de rosa fälten för att upptäcka några av de sätt din hund eller katt kan smittas på.

Nästan alla valpar och kattungar smittas med spolmask i livets tidigaste skede. Spolmask kan ligga vilande i muskelvävnaden tills din hund eller katt blir dräktig. Hos hundar tar de sig igenom hundens livmoder eller via juvret och in i hennes mjölk. Hos katt sker smitta enbart via mjölken.

Visste du att loppor kan smitta med bandmask? Hunden eller katten kan smittas om den råkar svälja en infekterad loppa. Detta förekommer förmodligen inte i Sverige eftersom loppor fortfarande är relativt ovanliga.

När djurens avföring bryts ned i marken, hamnar äggen i jorden. Här kan äggen överleva upp till flera år och smitta din hund eller katt.

Jagar din hund eller katt smågnagare eller fåglar? Då finns en risk för infektion, eftersom dessa djur kan härbärgera masksmitta.

Common worm hotspots

Symtom

I de tidiga stadierna uppvisar som regel din hund eller katt sällan några märkbara tecken på maskinfektion. Om denna dock inte behandlas kan du med tiden se följande:

Minskad aptit

En framskriden maskinfektion kan ge din hund eller katt en uppsvälld buk och de kan även tappa matlusten.

Matt päls

Undernäringen som orsakas av maskinfektionen kan bland annat ge matt päls.

Överdriven
tvättning
av baken  

Om din hund eller katt verkar tvätta sin bak oftare än vanligt, kan det bero på att det kliar på grund av en maskinfektion.

Diarré

Diarré orsakad av maskinfektion är särskilt vanlig hos valpar och kattungar.

”Åka kana”

När hunden eller katten ”åker kana” drar den baken längs marken eller golvet. Detta kan bero på en bandmaskinfektion.

Kräkningar

Ibland ses kräkningar där hela spolmaskar kommer upp.

Uppsvälld buk

Det är inte ovanligt att kattungar och hundvalpar får en uppsvälld buk av rundmask.

Kom ihåg att din hund eller katt kan ha mask utan att visa några symtom alls. Vanligtvis är maskarna dolda i djurets tarm och kommer inte att synas i avföringen.

Behandling

När maskarna har nått tarmkanalen livnär de sig på tarminnehåll eller genom att suga blod. Utan behandling kan mask innebära en allvarlig hälsorisk, framför allt för de yngsta djuren. Behandla därför din hund eller katt när det verkligen behövs.

Allmänna användningsvillkor

Allmänna

Följande villkor gäller för tillgång till och användning av denna webbplats.. Använd inte denna webbplats om du inte accepterar dessa villkor. Denna webbplats har utvecklats av Bayer AB, division Bayer HealthCare Pharmaceuticals (nedan kallat BAYER) och administreras av densamma. Vi förbehåller oss rätten att avbryta eller helt eller delvis ändra denna webbplats, de allmänna användningsvillkoren, de allmänna villkoren och villkoren för försäljning och leverans. Observera att vi kan göra sådana ändringar efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi måste därför be dig att nästa gång du besöker denna webbplats läsa igenom villkoren igen och uppmärksamma eventuella ändringar eller tillägg.

Villkor för användning av materialet

All information, alla dokument och bilder som publiceras på denna webbplats ägs eller kontrolleras av BAYER. Du får använda materialet endast under förutsättning att upphovsrättsinformation anges på samtliga dokument, att informationen endast används för personligt bruk, att den inte används i kommersiellt syfte, att informationen inte ändras på något sätt och att bilder från webbsidan endast används tillsammans med tillhörande text.

Varumärken och upphovsrätt

Alla varumärken på webbplatsen tillhör BAYER, såvida inte annat anges eller det är uppenbart att de tillhör tredje man. Obehörig användning av dessa varumärken eller annat material är uttryckligen förbjudet och utgör ett brott mot upphovsrätten, varumärkeslagen eller andra immateriella rättigheter.

Ansvarsbegränsning

BAYER har sammanställt webbplatsens information från interna och externa källor med största noggrannhet i enlighet med gällande regelverk. Vi strävar fortlöpande efter att utöka och uppdatera informationen. Syftet med informationen på webbplatsen är enbart att presentera BAYER och koncernens produkter och tjänster. Vi lämnar dock inga garantier att informationen är korrekt. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att information kan vara mer eller mindre aktuell. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar informationen som finns på webbplatsen innan du använder dig av den. Även om vi ger råd på den här webbplatsen innebär detta inte att du själv måste avstå från att göra kontroller, i synnerhet gäller detta säkerhetsdokument och tekniska specifikationer, samt deras lämplighet för avsedda processer och syften. Om du vill ha ytterligare råd eller instruktioner rörande våra produkter eller tjänster ber vi dig kontakta oss direkt. Användare av denna webbplats upplyses härmed om att de använder webbplatsen och dess innehåll på eget ansvar. Varken BAYER eller tredje part, som är delaktig i att skriva, producera eller anpassa webbplatsen till Internet, kan hållas ansvarig för skada som kan uppkomma till följd av åtkomst eller bristande åtkomst till webbplatsen, användning eller felaktig användning av webbplatsen eller till följd av att du förlitat dig på informationen på webbplatsen.

Externa webbplatser/länkar

Den här webbplatsen innehåller länkar/referenser till andra företag eller organisationers webbplatser. BAYER har inte godkänt och kan inte heller påverka innehållet i dessa webbplatser . BAYER tar heller inget ansvar för tillgängligheten till eller innehållet på dessa webbplatser eller för skada till följd av användning av innehållet, i vilken form det än kan vara. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för webbplatsanvändarnas bekvämlighet. Användarna använder dessa webbplatser på eget ansvar. Valet av länkarna begränsar inte på något sätt användarnas tillgång till de länkade sidorna.

Personuppgifter

De som använder webbplatsen tar fullt eget ansvar för den information som de skickar till BAYER, samt för att lämnandet av informationen inte utgör ett brott mot tredje mans rättigheter. Under förutsättning att den informationen inte kan härledas till någon viss individ ger användaren härmed BAYER tillåtelse att lagra sådan information och använda den för statistiska ändamål eller för andra specifika verksamhetssyften, BAYER har rätt att använda information i sådana meddelanden, såsom idéer, uppfinningar, ritningar, tekniker och expertkunskaper, oavsett ändamål, för till exempel utveckling, produktion och/eller marknadsföring av produkter eller tjänster, och att återge sådan information och utan begränsningar göra den tillgänglig för tredje man.

Internationella användare

Webbplatsen kontrolleras, drivs och uppdateras av Bayer AB, Solna, Sverige. Den är endast avsedd för bruk i Sverige. BAYER lämnar dock inga garantier för att informationen på denna webbplats är anpassad för internationellt bruk eller att produkter och tjänster finns tillgängliga i samma utförande, samma storlek eller till samma villkor i hela världen. Om du besöker denna webbplats från en plats utanför Sverige eller laddar ner innehållet från en sådan plats, observera då att det är ditt eget ansvar att se till att du agerar i enlighet med den lokala lagstiftningen på denna plats. De produkter som omnämns på webbplatsen kan ha andra förpackningar, andra förpackningsstorlekar, ha text med icke latinska bokstäver eller vara försedda med andra märkningar beroende på land. I USA bedrivs Bayer-koncernens verksamhet av Bayer Corporation. Kunder i USA uppmanas kontakta någon av dess enheter.

Försäljning av BAYER-produkter

Våra produkter säljs i enlighet med den senaste versionen av BAYER:s allmänna villkor för försäljning och leverans.

Kompletterande information för webbplatser med inloggning

Hemsida med login: Nyttjanderätt

Vänligen notera att du är skyldig att skydda din nyttjanderätt från obehörig användning av tredje man. Du är också skyldig att se till att den inte kan användas av andra personer utan ditt tillstånd. Du måste meddela BAYER omedelbart om du uppmärksammar att säkerhetsföreskrifterna har överträtts med avseende på informationen som finns på BAYER:s webbplats, eller om obehöriga personer har använt dina rättigheter eller om du har funnit indikationer på att sådan åtkomst skulle kunna bli möjlig.

Lagar

Tillämplig lag

Den här webbplatsen eller användningen av webbplatsen ska tolkas i enlighet med svensk rätt, förutom rörande bestämmelserna i den internationella privaträtten och Haagkonventionens lag om internationell försäljning av varor från den 1 juli 1964 och FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor från den 11 april 1980.

Kompletterande information om webbplatser med börsinformation

Framåtblickande uttalanden

Denna webbplats kan innehålla framåtblickande uttalanden som bygger på aktuella antaganden och prognoser som gjorts av Bayer-koncernen eller någon av dess dotterföretag. Olika kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer kan leda till väsentliga skillnader mellan Bayers faktiska framtida resultat, finansiella ställning och utveckling och uppskattningarna här. Dessa faktorer innefattar dem som framgår av Bayers offentliga rapporter. Dessa finns tillgängliga på Bayers webbplats http://www.bayer.com/ . bolaget tar inget som helst ansvar för att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden eller att anpassa dem efter framtida händelser eller utveckling.

Kompletterande anmärkningar för transaktionswebbplatser

Köp- och leveransvillkor: ingående av avtal

Våra allmänna villkor samt våra villkor för försäljning och leverans gäller för alla avtal med Bayer. De gäller oavsett om en avtalspart hänvisar till sina egna villkor i sin beställning. Genom att skicka oss en beställning accepterar du samtidigt alla ytterligare villkor som Bayer tillämpar och som anges på webbplatsen. Om du gör en beställning med hjälp av formulär som tillhandahålls på webbplatsen räknas detta som en order till BAYER till dess ett avtal ingåtts. Avtalet har dock inte ingåtts förrän BAYER skickar en skriftlig bekräftelse på beställningen. Om vår bekräftelse på en order avviker från de uppgifter som angetts i en order, ska kunden omedelbart skriftligen korrigera de felaktiga uppgifterna. I annat fall träder avtalet i kraft på de villkor som anges i bekräftelsen.

×

Juridisk information

Sekretessmeddelande

BAYER är medveten om att sekretessen rörande dina personuppgifter när du använder denna webbplats är viktig. Vi tar mycket allvarligt på skyddet av dina personliga uppgifter. Därför vill vi informera om vilka uppgifter vi sparar och vilka vi kasserar. Med denna sekretessinformation vill vi informera dig om våra säkerhetsåtgärder.

Insamling av data

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Du behöver inte lämna någon personlig information för att använda webbplatsen, under förutsättning att det inte är nödvändigt för att kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du beställt. När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl data i våra servrar. Denna information kan innefatta namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Denna information skulle möjligen kunna användas för att identifiera dig, men vi använder den inte på det sättet. Det händer att vi använder informationen för statistiska ändamål, men alla enskilda användare är anonyma och kan inte identifieras. I de fall när personuppgifter lämnas till andra för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du beställt, eller av andra skäl som du godkänt, använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska metoder för att försäkra oss om att tillämpliga personuppgiftsbestämmelser följs.

Insamling och bearbetning av personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Databasen och dess innehåll blir kvar hos oss eller hos dem som bearbetar data åt oss och som ansvarar mot oss, samt i våra servrar. Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller våra representanter för användning av tredje man i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse eller är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi behåller kontrollen över och ansvaret för användningen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i andra jurisdiktioner, t.ex. USA, vars föreskrifter om personuppgifter kan skilja sig från dem där du bor. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att försäkra oss om att de som bearbetar data i det landet upprätthåller ett personuppgiftsskydd som är likvärdigt med det som finns där du bor.

Syftet med användningen

De data vi samlar in kommer endast att användas i syfte att tillhandahålla de produkter eller tjänster som du begärt eller för andra ändamål för vilka du gett ditt medgivande, förutom när lagen anger annat.

Rätt till åtkomst och korrigering

Du har rätt att granska och göra ändringar i alla personuppgifter som finns i vårt system. Skicka ett e-postmeddelande till den adress som anges under fliken Ansvarig Utgivare eller kontakta personuppgiftsombudet på nedanstående adress under Kontakter.

Rätt till annullering

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden. Skicka bara i sådant fall e-postmeddelande till den adress som anges under fliken Ansvarig utgivare eller kontakta personuppgiftsombudet på nedanstående adress under Kontakter.

Sparande av data

Vi behåller personuppgifter endast så länge som det behövs för att vi ska kunna utföra de tjänster som du begärt eller som du lämnat ditt medgivande till, om inte annat medges i lag (t.ex. i samband med rättsprocess).

Användning av cookies

På vissa webbplatser används s.k. cookies för att vi ska kunna öka effektiviteten för dig. Cookies är identifierare som vår webbserver skickar till din dator för att kunna identifiera vilken dator som används under sessionen. De flesta webbläsare är inställda så att cookies accepteras automatiskt. Du kan också avaktivera lagringen av cookies eller justera din webbläsare så att du får ett meddelande innan en cookie lagras i din dator.

Säkerhet

BAYER använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. Alla personuppgifter som du lämnar till BAYER kommer att krypteras för att förhindra att de missbrukas av tredje man. Våra säkerhetsrutiner revideras fortlöpande och baseras på den senaste tekniska utvecklingen.

Barn

Eftersom det är extra viktigt att skydda barnens integritet samlar vi inte in, bearbetar eller använder någon information på vår webbplats som rör en enskild person som vi vet är under 13 år utan föregående, verifierbart medgivande från dennes målsman. Denne har rätt att på begäran se den information som barnet lämnat och/eller kräva att den tas bort.

 



Kontakt
Om du har några problem, frågor eller förslag, är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsombud (Company Data Protection Officer) för Bayer AB:
Bayer AB
Gustav III:s Boulevard 56
Box 606
SE-169 26 Solna
Telefon: +46 8 580 224 06

E-post

Företagets personuppgiftsombud (Corporate Data Protection Officer) för Bayer AG:
Bayer AG
Building K56
51368 Leverkusen, Tyskland
Telefon: +49 (0) 214 30 2 05 22

E-post

Den ständiga utvecklingen av Internet kan också kräva att sekretessmeddelandet ändras. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar vid behov.

 

×

Imprint

Ansvarig utgivare

Bayer AB
Division Bayer Animal Health
169 26 Solna
Sverige
Telefon: +46-(0)8-580 223 00
E-post

Webbansvarig: Bayer AB
Styrelsens säte: Stockholm
Org.nr: 556051-3870

Rapportera biverkning/reklamation

Om du vill rapportera en biverkning ber vi dig att kontakta din läkare, ditt apotek, Läkemedelsverket eller anmäl det till oss här.

Vid icke-brådskande reklamationer vänligen kontakta Bayers reklamationsavdelning. Bayers personal kan vid behov kontakta dig för inhämtning av kompletterande uppgifter.

Vid akuta läkemedelsärenden utanför kontorstid hänvisas till LIFs jourtelefon hos Falck Läkarbilar telefonnummer: 040-22 35 38.

Copyright© Bayer AB alla rättigheter förbehålls.

 

×

Kontaka oss

Bayer AB
Animal Health Division
Box 606
SE-169 26 Solna

Besöksadress:  Gustav III:s Boulevard 56, Solna

Telefon: +46 8 580 223 00
Fax:  +46 8 580 223 01

Om du önskar kontakta någon av våra läkemedelskonsulenter når du dem säkrast på deras mobiltelefoner.


×